Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku
pomoc
MPEC

MPEC

Rada Nadzorcza


Monika Budzeniusz   -   Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Pawlak       -   Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Zdolski          -   Członek Rady Nadzorczej
 
KOMPETENCJE
 • ocenianie zgodności sprawozdania finansowego oraz rachunku zysku i strat;
 • analiza sprawozdania i wniosków Zarządu w sprawie podziału  zysku i pokrycia strat;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen i kontroli;
 • opiniowanie dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników;
 • podawanie do wiadomości Zarządu pisemnych sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników na 7 dni przed Zgromadzeniem;
 • rozpatrywanie opracowanych przez Zarząd  rocznych planów działalności Spółki;
 • rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości i występowanie z wnioskami w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników;
 • wyrażanie opinii co do celowości zaciągania przez Spółkę średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów;
 • przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów;
 • zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki;
 • wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów na okres do trzech miesięcy członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki.;
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;
 • rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd;nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników;
 • nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników. Informacje o publikacji


WytworzyłZaakceptowałOpublikował
Tomasz WitczakTomasz WitczakTomasz Witczak
Data publikacjiLicznik odsłonLicznik zmian
21 grudnia 2011 r. 17:2254193


Rejestr zmian


Data zmianyTyp zmianyUżytkownik
15 stycznia 2019 r. 12:39 Edycja Remigiusz Krajewski
21 grudnia 2011 r. 17:25 Edycja Tomasz Witczak
21 grudnia 2011 r. 17:22 Dodanie Tomasz Witczak
Pokaż więcej