Kontakt

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku  
 
ul.Płocka 30/32
87-800 Włocławek
 
nip :   8880205453
regon : 910513420
 
Bank i nr konta:
BANK PEKAO S.A.
I O/WŁOCŁAWEK
17 1240 3389 1111 0000 3177 1045
 
Fax. 54 231-74-01
Centrala 54 231-74-00
Prezes Zarządu 54 231-73-13
 
Pogotowie Ciepłownicze 54 993 czynne całą dobę.
 
e-mail: mpec@mpec.com.pl
www: www.mpec.com.pl 
 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, z siedzibą we Włocławku przy ul. Płockiej 30/32.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w możliwy jest pod numerem tel. nr. 54 231-73-00 lub adresem email iod@mpec.com.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,
 • na podstawie wyrażonej zgody przez osobę, której dane są przetwarzane –   6 ust 1 lit. a Rozporządzenia,
 1. Pana/Pani dany osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym określonym w przepisach prawa np. przepisy regulujące należności podatkowe, czy też o rachunkowości, do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do określonego przetwarzania.
 3. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu
 6. podanie danych osobowych jest w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych:
 • obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa
 • obowiązkowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy

Dodał :

Tomasz Witczak

Data dodania :

21 grudnia 2011 r. 17:13

Licznik odsłon :

7192

Liczba zmian :

5

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

21 grudnia 2011 r. 17:13

Dodanie

Tomasz Witczak

21 grudnia 2011 r. 17:19

Edycja

Tomasz Witczak

22 maja 2015 r. 11:52

Edycja

Tomasz Witczak

2 lipca 2015 r. 10:45

Edycja

Radosław Karlikowski

28 maja 2018 r. 11:13

Edycja

Remigiusz Krajewski